سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
کمیته تدوین متون قوه قضائیه 
محقق و معاون مسئول گروه حقوق خصوصى 
1381/02/01 
1381/02/30 
علمی پژوهشى 
همکاری 
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه 
محقق و پژوهشگر 
1383/02/01 
1385/12/29 
علمی پژوهشى 
همکاری 
مرکزمطالعات وپاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم 
دبیرگروه حقوق وفلسفه احکام 
1382/01/01 
1385/07/01 
علمی پژوهشى 
تدریس 
حوزه علميه آشتيان 
مدرس 
1365/06/01 
1367/03/31 
منطق و ادبيات 
تدریس 
مدرسه علميه شهريار 
مدرس 
1374/06/01 
1375/03/31 
ادبيات 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
1375/06/01 
1377/03/31 
اصول