ماهیت جرم سب النبی
178 بازدید
تاریخ ارائه : 2/12/2015 11:10:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

ماهیت جرم سب النبی

در این باره که جرم مزبور جرم مستقلی است یا از مصادیق جرایمی مانند ارتداد یا قذف است، در میان فقیهان امامیه دیدگاه یکسانی مشاهده نمی شود. جمعی آن را جرم مستقلی می دانند از این شمار می توان به شیخ صدوق (الهدایه، ص295)، علامه حلی (ارشاد الاذهان، ج2، ص178) و حضرات آیات خویی (تکمله منهاج الصالحین، ص43)، وحید خراانی (منهاج الصالحین، ج3، ص489) و فیاض کابلی (منهاج الصالحین، ج3، ص279) اشاره نمود. گروه دیگری از فقیهان آن را جرم مستقلی محسوب نداشته اند بلکه از مصادیق ارتداد برشمرده اندفقیهانی همچون شیخ مفید (المقنعه، ص743)، سید مرتضی علم الهدی (الانتصار، ص482)، شهید ثانی (الروضه البهیه، ج9، ص194)، محقق اردبیلی (مجمع الفائده و البرهان، ج13، ص170) و آیت الله بهجت (جامع المسائل، ج5، ص303) در این زمره قرار دارند. با وجود این اختلاف اندیشه ها، نباید در حدی بودن جرم سب النبی تردید کرد، همچنانکه برخی فقیان تصریح نموده اند. (علامه حلی، مختلف الشیعه، ج9، ص460؛ میرزا جواد تبریزی، اسس الحدود و التعزیرات، ص258)

فلسفه مجازات قتل

گاه این پرسش مطرح می شود که چرا دشنام به افراد معمولی مجازات تعزیری نه چندان سنگینی را به همراه دارد و یا مجازات قذف افراد معممولی هشتادضربه شلاق است اما مجازات سب انبیا و معصومین علیمهم السلام قتل است؟

در پاسخ باید گفت: دشنام دادن و به ویژه قذف نمودن که ایراد اتهام ناروای جنسی است، ترور شخصیت فردی محسوب می شود که مورد دشنام و یا قذف قرار گرفته است. بدیهی است ترور شخیت یک شهروند عادی و معمولی با ترور شخصیت فردی که مورد فرمانبری میلیون انان در اقصا نقاط جهان واقع شده است و افزون بر آن، مورد تکریم و احترام فرشتگان مقرّب الهی قرار دارد، بسیار متفاوت است. جنین سبی علاوه بر آن که اهانتی با این قلمروی بزرگ را موجب می گردد، باعث ایجاد خلل در پایه های اعتقادی پیروان و معتقدان به آنان می گردد و تردیدی نیست که جنین کرداری از قتل و کشتن یک شخص مذموم تر و قبیح تر است؛ چرا که، باعث خدشه دار شدن احساسات میلیون ها و بلکه میلیاردها انسان وفادار و علاقمند به آنان می شود. از این رو نباید مجازات قتل را مجازاتی نامتناسب با جرم مزبور دانست. (سید محمد حسینی شیرازی، الفقه، ج87، ص386