اعاده دادرسی و تکرار سوگند در صورت عدم رعایت شرایط سوگند
107 بازدید
محل نشر: پرسمان فقهی قضایی (حقوقی) مؤسسه قضا، شماره 4
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی