گنجینه استفتائات قضایی
118 بازدید
محل ارائه: مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت محقق وارزیاب
زبان : فارسی